BAN GIÁM HIỆU

Trường THCS Hoàng Ngân

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU
Năm học : 2017 – 2018
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú Số điện thoại
1 Lê Đức Hiệu Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá 0907814888
2 Phạm Thị Thu Hằng Phó Hiệu Trưởng ĐHSP Hoá  01239628846
3 Nguyễn Như Việt Phó Hiệu Trưởng ĐHSP Văn  0912761222
                             Tân Thịnh, ngày 26 tháng 12 năm 2017
                                       Hiệu Trưởng
                                      Lê Đức Hiệu