Phân công lao động vệ sinh ngày 02/12/2018

Tháng Mười Một 30, 2018 9:46 sáng

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH CÁC KHU VỰC TRONG XÃ TÂN THỊNH

Ngày 02/12/2018

 

                             

STT LỚP GIÁO VIÊN  ĐỊA ĐIỂM PHỤ TRÁCH
1 6A Hòa, Dương Tân Thành – Tử Quán đ/c Hằng, Đg.Hiền, Tr.Phương
2 6B Kiên, Vũ Hiền
3 6C Hải, Thắm Chợ Cống – HTX- NM Nam Thịnh đ/c Thoa
4 6D Ước, Thảo
5 7A Nhài, Nam Tân Thành – Tử Quán đ/c Hằng, Đg.Hiền, Tr.Phương
6 7B Giang, Thơm
7 7C Sinh, Thành Đê Duyên Hải đ/c Việt, Đức
8 7D Quyên, Là
9 8A Vũ Thúy Vũ Lao – Nam Hà đ/c Hằng, Đg.Hiền, Tr.Phương
10 8B Huế, Huyền
11 8C Đặng Phượng Điếm Tử Quán đ/c Việt, Đức
12 9A Thục Lao động trong trường khu Nam Tân đ/c Hiệu, Lê Phương
13 9B Lợi
14 9C Bùi Phương Lao động trong trường khu Nam Thịnh

đ/c Đỗ Phương

15 9D Lụa

                                                                                                        T/M NHÀ TRƯỜNG

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                     (Đã kí)

 

                                                                                  Lê Đức Hiệu