Phân công lao động vệ sinh ngày 09/9/2018

Tháng Chín 8, 2018 9:46 sáng

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH CÁC KHU VỰC TRONG XÃ TÂN THỊNH

Ngày 09/9/2018

 

STT Lớp Giáo viên tham gia Tuyến đường BGH, VP
1 6A đ/c Hòa Thiện, Nam Tân Thành – Tử Quán đ/c Hằng, Đg.Hiền, Tr.Phương
2 6B đ/c Kiên, Vũ Hiền, Dương
3 7A đ/c Nhài, Hải
4 7B đ/c Giang, Thơm, Lượng
5 8A đ/c V.Thúy, Là Vũ Lao – Nam Hà
6 8B đ/c Huế, Quân, Huyền
7 6C đ/c N.Phượng, Thọ Chợ Cống – HTX- NM Nam Thịnh đ/c Thoa, Thành
8 6D đ/c Ước, Thảo, Bùi Phương
9 7C đ/c Sinh, Đỗ Thúy Đê Duyên Hải đ/c Việt, Đức
10 7D đ/c Khuyên, Tuyết, Hà Phương
11 8C đ/c Đg.Phượng, Thu, Thắm Điếm Tử Quán
12 9A đ/c Thục Lao động trong trường khu Nam Tân(lớp 9B lao động tại UBND xã) đ/c Hiệu, Lê Phương
13 9B đ/c Lợi
14 9C đ/c B.Phương Lao động trong trường khu Nam Thịnh đ/c Đỗ Phương
15 9D đ/c Lụa

 

T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Lê Đức Hiệu