Phân công giáo viên và học sinh tham gia lao động vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Thịnh

Tháng Năm 30, 2018 6:17 sáng
TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Tân Thịnh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THAM GIA LAO ĐỘNG VỆ SINH

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN THỊNH

 

STT Lớp Giáo viên tham gia Tuyến đường BGH, VP
1 6A đ/c Kiên Thiện Tân Thành – Tử Quán(gặp đ/c Tám – CT HPN) đ/c Hằng, Lê Phương, Tr.Phương
2 6B đ/c Hòa, Vũ Hiền, Dương
3 7A đ/c Thành, Đức Lao động trong trường khu Nam Tân
4 7B đ/c Nhài, Thơm, Lượng Vũ Lao – Nam Hà(gặp đ/c Quyên –  CT HND)
5 8A đ/c Huế, Là, Ngọc
6 8B đ/c Lợi, Quân, Nam, Hà Phương Đường 21(gặp đ/c Khang – BT ĐTN)

đ/c Hiệu

7 6C đ/c N.Phượng, Thọ Điếm Ngọc Thỏ(gặp đ/c Coóng- CT HCCB) đ/c Việt
8 6D đ/c Ước, Thảo Chợ Coong(gặp đ/c Huyền – Xóm 7)
9 7C đ/c Thu, Đỗ Thúy Đê Duyên Hải(gặp đ/c Thắm – Xóm 14)
10 8C đ/c Lụa, Đg.Phượng Điếm Tử Quán(gặp đ/c Liệu – Xóm 11) đ/c Ngân, Thoa
11 8D đ/c Khuyên, Đg.Hiền Nhà VH xóm 10(gặp đ/c Hậu – Xóm 10)