LỊCH TRỰC VP VÀ BGH

Tháng Ba 26, 2020 7:32 sáng
TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               Tân Thịnh, ngày 07 tháng 9 năm 2020


PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG KHỐI VP VÀ BGH

Năm học 2020 – 2021

THỨ KHU TRUNG TÂM KHU NAM TÂN
Sáng Chiều Sáng Chiều
 

2

 

Việt – Hiền, Thoa Việt – Hiền Hằng – Lê Phương, Đức Hằng
 

3

 

Việt – Hiền, Thoa Việt Hằng – Lê Phương, Đức Hiệu – Thoa
 

4

 

Hiệu – Hiền Hiệu –  Hiền Hằng – Lê Phương Hằng
 

5

 

Việt – Hiền, Thoa Việt Hằng – Lê Phương, Đức Hằng
 

6

 

Việt – Hiền, Thoa Hiệu – Thoa Hằng – Lê Phương, Đức Hằng
 

7

 

Việt – Đức  Việt Hiệu – Thoa Hiệu 
 

CN

 

                                                                                                BAN GIÁM HIỆU