LỊCH TRỰC VP VÀ BGH

Tháng Tám 26, 2019 7:32 sáng
TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               Tân Thịnh, ngày 26 tháng 8 năm 2019


PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG KHỐI VP VÀ BGH

Năm học 2019 – 2020

THỨ KHU TRUNG TÂM KHU NAM TÂN
Sáng Chiều Sáng Chiều
 

2

 

Việt – Hiền, Thoa Việt – Hiền Hằng – Đức Hằng
 

3

 

Việt – Hiền, Thoa Việt Hằng – Đức Hiệu – Thoa
 

4

 

Hiệu – Hiền Hiệu –  Hiền Hằng – Thoa Hằng
 

5

 

Việt – Hiền Việt Hằng – Đức Hằng
 

6

 

Việt – Hiền, Thoa Hiệu – Thoa Hằng – Đức Hằng
 

7

 

Việt – Đức  Việt Hiệu – Thoa Hiệu 
 

CN

 

                                                                                                BAN GIÁM HIỆU