Thời khóa biểu lớp 9

Lớp Lớp 9a Lớp 9b
Thứ
Thứ 2
1 C.cờ C.cờ
2 Thục Văn Lợi Toán
3 Thục Văn Hướng văn
4 Thúy Toán Hướng Văn
5 T.chọn T.chọn
Thứ 3
1 Hằng Hóa Hải Anh
2 Thúy Toán Hằng Hóa
3 Quân Sinh
4 Hải Anh Dương TD
5 Thiện Sử
Thứ 4
1 Hằng Hóa Hướng Văn
2 Thu Sinh Hằng Hóa
3 dương TD Lợi Toán
4 Nam Nhạc Hải Anh
5 Hải Anh Hướng GDCD
Thứ 5
1 Dương TD Thành C.nghệ
2 Hướng Văn
3 Thục Văn Lợi Toán
4 Thơm Địa Nam Nhạc
5 Thu Sinh Thơm Địa
Thứ 6
1 Thúy Toán Dương TD
2 Thục GDCD Lợi Toán
3 Thục Văn Thiện Sử
4 Hải Anh
5 T.chọn T.chọn
Thứ 7
1 Thúy Toán Quân Sinh
2 Thành C.nghệ Hướng Văn
3 Thơm Địa Hải Anh
4 Thục Văn Thơm Địa
5 S.H S.H