Thời khóa biểu lớp 8

Lớp Lớp 8a Lớp 8b
Thứ
Thứ 2
1 C.cờ C.cờ
2 Kiên C.nghệ Quân Hóa
3 Thúy Toán Quân Sinh
4 Quân Sinh Lợi Toán
5 T.chọn T.chọn
Thứ 3
1 Thúy Toán Hướng Văn
2 Dương TD hướng Văn
3 Thục Văn Hải Anh
4 Thục Văn Thơm GDCD
5 Kiên C.nghệ Phương Họa
Thứ 4
1 Dương TD Lợi Toán
2 Thúy Toán Quân Hóa
3 Quân Hóa Hướng Văn
4 Hòa Địa Kiên C.nghệ
5 Nam Nhạc Hòa Địa
Thứ 5
1 Thục Văn Hướng Văn
2 Nhài Sử Lợi Toán
3 Hải Anh Quân Sinh
4 Quân Sinh Hải Anh
5 Phương Họa Nhài Sử
Thứ 6
1 Thục Văn Kiên C.nghệ
2 Hải Anh Dương TD
3 Thúy Toán
4 Thơm GDCD Nhài Sử
5 T.chọn T.chọn
Thứ 7
1 Nhài Sử Nam Nhạc
2 Quân Hóa Hải Anh
3 Lợi Toán
4 Hải Anh Dương TD
5 S.H S.H