Thời khóa biểu lớp 7

Lớp Lớp 7a Lớp 7b
Thứ
Thứ 2
1 C.cờ C.cờ
2 Thành Toán Trang Anh
3 Nhài Văn
4 Phương Họa Nam Nhạc
5 T.chọn T.chọn
Thứ 3
1 Hiền Văn Giang Toán
2 Hiền Văn Trang Anh
3 Thiện Sử Dương TD
4 Quân Sinh Thiện Sử
5 Thơm Địa Quân Sinh
Thứ 4
1 Thành Toán Giang Toán
2 Hải Anh Nhài Văn
3 Thơm Địa Nhài Văn
4 Quân Sinh Thiện Sử
5
Thứ 5
1 Hải Anh Nhài Văn
2 Dương TD Thơm Địa
3 Thành Toán Hiền GDCD
4 Hiền GDCD
5 Nam Nhạc Quân Sinh
Thứ 6
1 Hải Anh Giang Toán
2 Thành Toán Trang Anh
3 Hiền Văn Thành C.nghệ
4 Thành C.nghệ Dương TD
5 T.chọn T.chọn
Thứ 7
1 Dương TD Giang Toán
2 Hiền Văn Thơm Địa
3 Thiện Sử Thành C.nghệ
4 Thành C.nghệ Phương Họa
5 S.H S.H