thời khóa biểu lớp 6

Lớp Lớp 6a Lớp 6b
Thứ
Thứ 2
1 C. Cờ C. Cờ
2 Thơm Địa Giang Toán
3 Kiên Toán Thu Sinh
4 Thu Sinh Thiện Sử
5 Thiện TC Văn Giang TC Toán
Thứ 3
1 Thiện Văn Hòa Văn
2 Thiện Văn Hòa Văn
3 Kiên Toán Giang Toán
4 Nam Nhạc Oanh Anh
5
Thứ 4
1 Thu Sinh Hòa Văn
2 Dương TD Hòa C.nghệ
3 Phương Họa Thu Sinh
4 Hải Anh Thơm Địa
5
Thứ 5
1 Kiên Toán Hòa C.nghệ
2 Oanh Anh
3 Hòa C.nghệ Dương TD
4 Dương TD Phương Họa
5
Thứ 6
1 Thiện Văn Giang Toán
2 Hải Anh Dương TD
3 Kiên Toán Hòa Văn
4 Thiện Sử Phương GD
5 Kiên TC Toán Hòa TC Văn
Thứ 7
1 Hải Anh
2 Phương GD Nam Nhạc
3 Thiện Văn Giang Toán
4 Hòa C.nghệ Oanh Anh
5 S.H S.H

 

Thứ Tiết   6C  6D
Môn GV Môn GV
1           Chào cờ         Chào cờ
2 TOÁN Ước VĂN N.Phượng
2 3 ANH Oanh VĂN N.Phượng
4 Ngọc TOÁN Ước
5 TIN Lượng ANH Oanh
1 TOÁN Ước ANH Oanh
2 GD Lượng CN Thắm
3 3 NHẠC Thuý TOÁN Ước
4 TD Thu NHẠC Thuý
5 HOẠ Lượng Ngọc
1 VĂN N.Phượng HOẠ Lượng
2 VĂN N.Phượng TIN Lượng
4 3 ĐỊA Thuý VĂN N.Phượng
4 CN Thắm GD Lượng
5
1 VĂN N.Phượng TD Thu
2 TD Thu TOÁN Ước
5 3 TOÁN Ước SỬ N.Phượng
4 ANH Oanh SINH V.Hiền
5
1 TOÁN Ước TD Thu
2 SINH V.Hiền ANH Oanh
6 3 ANH Oanh CN Thắm
4 SỬ N.Phượng ĐỊA Thuý
5
1 VĂN N.Phượng TOÁN Ước
2 TIN Lượng VĂN N.Phượng
7 3 CN Thắm SINH V.Hiền
4 SINH V.Hiền TIN Lượng
5 shl shl