Phân công giáo viên và học sinh tham gia lao động vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Thịnh

Tháng Sáu 27, 2018 6:17 sáng
TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Tân Thịnh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THAM GIA LAO ĐỘNG VỆ SINH

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN THỊNH

 

 

STT Lớp Giáo viên tham gia Tuyến đường BGH, VP
1 6A đ/c Kiên Thiện, Nam Tân Thành – Tử Quán đ/c Hằng, Đg.Hiền, Tr.Phương
2 6B đ/c Hòa, Vũ Hiền, Dương
3 7A đ/c Thành, Đức, Vũ Thúy Lao động trong trường khu Nam Tân đ/c Hiệu, Lê Phương
4 7B đ/c Nhài, Thơm, Lượng, Thục Vũ Lao – Nam Hà đ/c Hằng, Đg.Hiền, Tr.Phương
5 8A đ/c Huế, Là, Ngọc, Hà Phương
6 8B đ/c Lợi, Quân Lao động trong trường khu Nam Tân đ/c Hiệu, Lê Phương
7 6C đ/c N.Phượng, Thọ Lao động trong trường khu Nam Thịnh đ/c Ngân, Thoa
8 6D đ/c Ước, Thảo, Bùi Phương
9 7C đ/c Lụa, Đỗ Thúy Đê Duyên Hải đ/c Việt
10 8C đ/c Đg.Phượng, Thu Điếm Tử Quán
11 8D đ/c Khuyên Lao động trong trường khu Nam Thịnh đ/c Ngân, Thoa