Thời khóa biểu lớp 9

Thời khóa biểu lớp 9

Lớp Lớp 9a Lớp 9b Thứ Thứ 2 1 C.cờ C.cờ 2 Thục Văn Lợi Toán 3 Thục Văn Hướng văn 4 Thúy Toán Hướng Văn 5 T.chọn T.chọn Thứ 3 1 Hằng Hóa Hải Anh 2 Thúy Toán Hằng Hóa 3 Là Lý Quân Sinh 4 Hải Anh Dương TD 5 Thiện Sử Là Lý Thứ 4 1 Hằng Hóa Hướng Văn 2 Thu Sinh Hằng Hóa 3 dương TD Lợi Toán 4 Nam Nhạc Hải Anh 5 Hải Anh Hướng GDCD Thứ 5 1 Dương TD Thành C.nghệ 2 Là Lý Hướng Văn 3 Thục Văn Lợi Toán 4 Thơm Địa Nam Nhạc 5 Thu Sinh Thơm Địa Thứ 6 1 Thúy Toán Dương TD 2 Thục GDCD Lợi Toán 3 Thục Văn Thiện Sử 4 Hải Anh Là Lý 5 T.chọn T.chọn Thứ 7 1 Thúy Toán Quân Sinh 2 Thành C.nghệ Hướng Văn 3 Thơm Địa Hải Anh 4 Thục Văn Thơm Địa 5 S.H S.H