Thời khóa biểu lớp 8

Thời khóa biểu lớp 8

Lớp Lớp 8a Lớp 8b Thứ Thứ 2 1 C.cờ C.cờ 2 Kiên C.nghệ Quân Hóa 3 Thúy Toán Quân Sinh 4 Quân Sinh Lợi Toán 5 T.chọn T.chọn Thứ 3 1 Thúy Toán Hướng Văn 2 Dương TD hướng Văn 3 Thục Văn Hải Anh 4 Thục Văn Thơm GDCD 5 Kiên C.nghệ Phương Họa Thứ 4 1 Dương TD Lợi Toán 2 Thúy Toán Quân Hóa 3 Quân Hóa Hướng Văn 4 Hòa Địa Kiên C.nghệ 5 Nam Nhạc Hòa Địa Thứ 5 1 Thục Văn Hướng Văn 2 Nhài Sử Lợi Toán 3 Hải Anh Quân Sinh 4 Quân Sinh Hải Anh 5 Phương Họa Nhài Sử Thứ 6 1 Thục Văn Kiên C.nghệ 2 Hải Anh Dương TD 3 Thúy Toán Là Lý 4 Thơm GDCD Nhài Sử 5 T.chọn T.chọn Thứ 7 1 Nhài Sử Nam Nhạc 2 Quân Hóa Hải Anh 3 Là Lý Lợi Toán 4 Hải Anh Dương TD 5 S.H S.H