Thời khóa biểu lớp 7

Thời khóa biểu lớp 7

Lớp Lớp 7a Lớp 7b Thứ Thứ 2 1 C.cờ C.cờ 2 Thành Toán Trang Anh 3 Là Lý Nhài Văn 4 Phương Họa Nam Nhạc 5 T.chọn T.chọn Thứ 3 1 Hiền Văn Giang Toán 2 Hiền Văn Trang Anh 3 Thiện Sử Dương TD 4 Quân Sinh Thiện Sử 5 Thơm Địa Quân Sinh Thứ 4 1 Thành Toán Giang Toán 2 Hải Anh Nhài Văn 3 Thơm Địa Nhài Văn 4 Quân Sinh Thiện Sử 5 Thứ 5 1 Hải Anh Nhài Văn 2 Dương TD Thơm Địa 3 Thành Toán Hiền GDCD 4 Hiền GDCD Là Lý 5 Nam Nhạc Quân Sinh Thứ 6 1 Hải Anh Giang Toán 2 Thành Toán Trang Anh 3 Hiền Văn Thành C.nghệ 4 Thành C.nghệ Dương TD 5 T.chọn T.chọn Thứ 7 1 Dương TD Giang Toán 2 Hiền Văn Thơm Địa 3 Thiện Sử Thành C.nghệ 4 Thành C.nghệ Phương Họa 5 S.H S.H