thời khóa biểu lớp 6

thời khóa biểu lớp 6

Lớp Lớp 6a Lớp 6b Thứ Thứ 2 1 C. Cờ C. Cờ 2 Thơm Địa Giang Toán 3 Kiên Toán Thu Sinh 4 Thu Sinh Thiện Sử 5 Thiện TC Văn Giang TC Toán Thứ 3 1 Thiện Văn Hòa Văn 2 Thiện Văn Hòa Văn 3 Kiên Toán Giang Toán 4 Nam Nhạc Oanh Anh 5 Thứ 4 1 Thu Sinh Hòa Văn 2 Dương TD Hòa C.nghệ 3 Phương Họa Thu Sinh 4 Hải Anh Thơm Địa 5 Thứ 5 1 Kiên Toán Hòa C.nghệ 2 Là Lý Oanh Anh 3 Hòa C.nghệ Dương TD 4 Dương TD Phương Họa 5 Thứ 6 1 Thiện Văn Giang Toán 2 Hải Anh Dương TD 3 Kiên Toán Hòa Văn 4 Thiện Sử Phương GD 5 Kiên TC Toán Hòa TC Văn Thứ 7 1 Hải Anh Là Lý 2 Phương GD Nam Nhạc 3 Thiện Văn Giang Toán 4 Hòa C.nghệ Oanh Anh 5 S.H S.H   Thứ Tiết   6C  6D Môn GV Môn GV 1           Chào cờ    …