Thời khóa biểu lớp 9

Thời khóa biểu lớp 9

Lớp Lớp 9a Lớp 9b Thứ Thứ 2 1 C.cờ C.cờ 2 Thục Văn Lợi Toán 3 Thục Văn Hướng văn 4 Thúy Toán Hướng Văn 5 T.chọn T.chọn Thứ 3 1 Hằng Hóa Hải Anh 2 Thúy Toán Hằng Hóa 3 Là Lý Quân Sinh 4 Hải Anh Dương TD 5 Thiện Sử Là Lý Thứ 4 1 Hằng Hóa Hướng Văn 2 Thu Sinh Hằng Hóa 3 dương TD Lợi Toán 4 Nam Nhạc Hải Anh 5 Hải Anh Hướng GDCD Thứ 5 1 Dương TD Thành C.nghệ 2 Là Lý Hướng Văn 3 Thục Văn Lợi Toán 4 Thơm Địa Nam Nhạc 5 Thu Sinh Thơm Địa Thứ 6 1 Thúy Toán Dương TD 2 Thục GDCD Lợi Toán 3 Thục Văn Thiện Sử 4 Hải Anh Là Lý 5 T.chọn T.chọn Thứ 7 1 Thúy Toán Quân Sinh 2 Thành C.nghệ Hướng Văn 3 Thơm Địa Hải Anh 4 Thục Văn Thơm Địa 5 S.H S.H
Thời khóa biểu lớp 8

Thời khóa biểu lớp 8

Lớp Lớp 8a Lớp 8b Thứ Thứ 2 1 C.cờ C.cờ 2 Kiên C.nghệ Quân Hóa 3 Thúy Toán Quân Sinh 4 Quân Sinh Lợi Toán 5 T.chọn T.chọn Thứ 3 1 Thúy Toán Hướng Văn 2 Dương TD hướng Văn 3 Thục Văn Hải Anh 4 Thục Văn Thơm GDCD 5 Kiên C.nghệ Phương Họa Thứ 4 1 Dương TD Lợi Toán 2 Thúy Toán Quân Hóa 3 Quân Hóa Hướng Văn 4 Hòa Địa Kiên C.nghệ 5 Nam Nhạc Hòa Địa Thứ 5 1 Thục Văn Hướng Văn 2 Nhài Sử Lợi Toán 3 Hải Anh Quân Sinh 4 Quân Sinh Hải Anh 5 Phương Họa Nhài Sử Thứ 6 1 Thục Văn Kiên C.nghệ 2 Hải Anh Dương TD 3 Thúy Toán Là Lý 4 Thơm GDCD Nhài Sử 5 T.chọn T.chọn Thứ 7 1 Nhài Sử Nam Nhạc 2 Quân Hóa Hải Anh 3 Là Lý Lợi Toán 4 Hải Anh Dương TD 5 S.H S.H
Thời khóa biểu lớp 7

Thời khóa biểu lớp 7

Lớp Lớp 7a Lớp 7b Thứ Thứ 2 1 C.cờ C.cờ 2 Thành Toán Trang Anh 3 Là Lý Nhài Văn 4 Phương Họa Nam Nhạc 5 T.chọn T.chọn Thứ 3 1 Hiền Văn Giang Toán 2 Hiền Văn Trang Anh 3 Thiện Sử Dương TD 4 Quân Sinh Thiện Sử 5 Thơm Địa Quân Sinh Thứ 4 1 Thành Toán Giang Toán 2 Hải Anh Nhài Văn 3 Thơm Địa Nhài Văn 4 Quân Sinh Thiện Sử 5 Thứ 5 1 Hải Anh Nhài Văn 2 Dương TD Thơm Địa 3 Thành Toán Hiền GDCD 4 Hiền GDCD Là Lý 5 Nam Nhạc Quân Sinh Thứ 6 1 Hải Anh Giang Toán 2 Thành Toán Trang Anh 3 Hiền Văn Thành C.nghệ 4 Thành C.nghệ Dương TD 5 T.chọn T.chọn Thứ 7 1 Dương TD Giang Toán 2 Hiền Văn Thơm Địa 3 Thiện Sử Thành C.nghệ 4 Thành C.nghệ Phương Họa 5 S.H S.H
thời khóa biểu lớp 6

thời khóa biểu lớp 6

Lớp Lớp 6a Lớp 6b Thứ Thứ 2 1 C. Cờ C. Cờ 2 Thơm Địa Giang Toán 3 Kiên Toán Thu Sinh 4 Thu Sinh Thiện Sử 5 Thiện TC Văn Giang TC Toán Thứ 3 1 Thiện Văn Hòa Văn 2 Thiện Văn Hòa Văn 3 Kiên Toán Giang Toán 4 Nam Nhạc Oanh Anh 5 Thứ 4 1 Thu Sinh Hòa Văn 2 Dương TD Hòa C.nghệ 3 Phương Họa Thu Sinh 4 Hải Anh Thơm Địa 5 Thứ 5 1 Kiên Toán Hòa C.nghệ 2 Là Lý Oanh Anh 3 Hòa C.nghệ Dương TD 4 Dương TD Phương Họa 5 Thứ 6 1 Thiện Văn Giang Toán 2 Hải Anh Dương TD 3 Kiên Toán Hòa Văn 4 Thiện Sử Phương GD 5 Kiên TC Toán Hòa TC Văn Thứ 7 1 Hải Anh Là Lý 2 Phương GD Nam Nhạc 3 Thiện Văn Giang Toán 4 Hòa C.nghệ Oanh Anh 5 S.H S.H   Thứ Tiết   6C  6D Môn GV Môn GV 1           Chào cờ    …