LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31                                  (Áp dụng từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30                                  (Áp dụng từ ngày 05 tháng 4 năm 2021 đến…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29                                  (Áp dụng từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28                                  (Áp dụng từ ngày 22 tháng 3 năm 2021 đến…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27                                  (Áp dụng từ ngày 15 tháng 3 năm…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26                                  (Áp dụng từ ngày 08 tháng 3 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25                                  (Áp dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24                                  (Áp dụng từ ngày 22 tháng 02 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23                                  (Áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22                                  (Áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21                                  (Áp dụng từ ngày 25 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20                                  (Áp dụng từ ngày 18 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19                                  (Áp dụng từ ngày 11 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18                                  (Áp dụng từ ngày 04 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17                                  (Áp dụng từ ngày 28 tháng 12 năm 2020…